Regulamin serwisu

Spis treści

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego tubapay.pl

I.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego, udostępnianego przez TubaPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755695, posiadającą NIP: 9512472209, REGON: 381688900 będącej właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.tubapay.pl.

II.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

TubaPay – spółka pod firmą TubaPay sp. z o.o.; marka, której właścicielem jest TubaPay sp. z o.o.; 

Produkt TubaPay – usługa i oferta usługi finansowania zakupów w formie abonamentu,

Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego tubapay.pl”,

Serwis – serwis internetowy tubapay.pl znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://www.tubapay.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu, za pośrednictwem której TubaPay świadczy Usługi,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne,

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu, posiadająca zdolność do czynności prawnych; w przypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego,

Partner – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów (rzeczy ruchomych) lub usług będących w jego ofercie, który współpracuje z TubaPay,

Umowa o finansowanie – oznacza umowę pożyczki lub inną umowę znajdującą się w ofercie TubaPay, na podstawie, której dochodzi do sfinansowania nabycia przez Klientów towarów (rzeczy ruchomych) lub usług będących w ofercie Partnera, zawartą przez TubaPay z Klientem, 

Klient – oznacza osobę, która dokonuje zakupu towarów (rzeczy ruchomych) lub usług będących w ofercie Partnera na podstawie Umowy o finansowanie zawartej z TubaPay, 

Usługi – usługi świadczone przez TubaPay drogą elektroniczną, udostępniane w ramach Serwisu,

Ustawa – ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników, np. na komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym. Szczegóły dotyczące tych plików znajdują się pod linkiem https://tubapay.pl/platform/polityka-cookies.

III.

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat TubaPay, w szczególności do: charakterystyki Produktu TubaPay, sposobu skorzystania z Produktu TubaPay, korzyści z wykorzystania Produktu TubaPay, sposobu i korzyści z nawiązania współpracy w zakresie oferowania Produktu TubaPay. W Serwisie publikowane są także informacje prasowe na temat TubaPay. W Serwisie mogą pojawić się także informacje na temat rynku finansowego. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami ds. sprzedaży i obsługi Produktu TubaPay. W Serwisie udostępnione są ponadto dokumenty związane z obsługą Produktu TubaPay oraz formularz współpracy w ramach oferowania Produktu TubaPay dla Partnerów.
 2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer, tablet, telefon, podłączony do sieci Internet, korzystający z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
 3. TubaPay świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Serwisu lub akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.  

IV.

 1. TubaPay nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych w Serwisie. Informacji zamieszczonych na stronach Serwisu nie należy interpretować jako oferowania finansowania ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze. Treści zawarte na stronach Serwisu służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług TubaPay w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od stwierdzeń zamieszczonych na stronach Serwisu. 
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż odstąpienie Klienta od umowy w zakresie zakupu towarów (rzeczy ruchomych) lub usług od Partnera, których zakup został finansowany przez TubaPay jest możliwe, jeżeli regulaminy Partnera to przewidują. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zakupu towarów (rzeczy ruchomych) lub usług od Partnera Umowa o finansowanie traktowana jest jak niezawarta. Takie odstąpienie jest oddzielnym odstąpieniem, niż odstąpienie od Umowy o finansowanie zawartą z TubaPay.
 3. TubaPay na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Serwisie. Może się jednak zdarzyć, że informacje zawarte w Serwisie będą aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Niektóre informacje podane na stronach Serwisu mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. 
 4. TubaPay zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 5. TubaPay nie udziela gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawania się do określonego celu, braku naruszenia tytułu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że informacje i materiały zawarte na stronach Serwisu są wolne od błędów i pomyłek. 
 6. Nic w Serwisie nie stanowi porad odnośnie inwestowania i nie powinno być uważane za zalecanie kupna, sprzedaży lub utrzymywania jakichkolwiek zabezpieczeń w TubaPay, ani też kupna jakiegokolwiek produktu finansowego, ani nie stanowi oferty sprzedaży czy też zachęcania do kupna takich zabezpieczeń. Zachowanie w przeszłości nie musi koniecznie stanowić wskazówek na przyszłość. 
 7. Do granic dozwolonych przez prawo mające zastosowanie, TubaPay nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania Serwisu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów. 
 8. Linki zawarte w Serwisie prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą TubaPay, w związku z czym TubaPay nie ponosi odpowiedzialności za zawartość każdej z tych witryn, ani za linki zawarte na tych witrynach. Linki pokazane w Serwisie zostały wstawione wyłącznie dla wygody Użytkownika i wstawienie jakiegokolwiek linku nie implikuje uznania odpowiedzialności TubaPay. TubaPay nie bierze na siebie odpowiedzialności w związku z zawartością jakiejkolwiek linkowanej strony. Przechodzenie na jakiekolwiek linkowane strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika.
 9. TubaPay nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 10. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

V.

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością TubaPay. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). 
 2. Oznaczenie http://www.tubapay.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia TubaPay są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 03.119.1117 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.). 
 3. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Serwisie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi TubaPay i innych firm. Nic w Serwisie nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia TubaPay, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego.
 4. Użytkownik może ściągnąć jedną kopię każdego materiału, pokazanego w Serwisie, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów umieszczonych na stronach Serwisu dla jakichkolwiek innych celów. 
 5. Zakazane jest rozpowszechnianie, modyfikowanie czy inne przetwarzanie materiałów, wizerunków osób uczestniczących w videorozmowie, treści rozmów, obrazu i dźwięku oraz dóbr podlegających samodzielnej ochronie prawnej, umieszczonych na stronach Serwisu, bez uzyskania zgody TubaPay, chyba że związane będzie to z realizacją praw i obowiązków Użytkownika lub drugiego uczestnika rozmowy wynikających z obowiązujących przepisów.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez TubaPay wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, TubaPay może uniemożliwić dostęp do tych danych. TubaPay nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych TubaPay zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, TubaPay ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 7. Jakakolwiek korespondencja przesłana do TubaPay poprzez Serwis jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. TubaPay nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą dostarczali treści o charakterze bezprawnym.

VI.

 1. TubaPay jest administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług przez czas jej trwania o świadczenie Usług. Pełna treść informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, celów przetwarzania oraz uprawnień Użytkowników znajduje się na stronie https://tubapay.pl/platform/polityka-prywatnosci oraz https://tubapay.pl/platform/polityka-cookies
 2. W związku z problemami technicznymi związanymi z wypełnianiem formularzy tj. takimi problemami jak niedokończenie procesu wypełniania danych, problemy z połączeniem z Serwisem TubaPay kontaktuje się telefoniczne z Użytkownikiem w celu identyfikacji oraz rozwiązania problemu.  oświadcza, że wiadome mu jest , iż 
 3. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usług wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usług. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usług, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, TubaPay ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. TubaPay powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. 
 4. W wypadku, w którym Usługi wymagają podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy on-line dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. W ramach niektórych świadczonych za pomocą serwisu  Usług TubaPay weryfikuje tożsamość Użytkownika poprzez przesłanie na wskazany przez niego numer telefonu kodu weryfikacyjnego.

VII.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez TubaPay Usług.
 2. Reklamacje składane mogą być na adres : "REKLAMACJA" TubaPay Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa lub adres mailowy: hej@tubapay.pl i zawierać powinny co najmniej: uzasadnienie zastrzeżeń; imię i nazwisko Użytkownika; adres mailowy Użytkownika. 

VIII.

 1. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. TubaPay zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

IX.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio „Politykę Prywatności” oraz "Politykę Cookies" dostępne w Serwisie.

X.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 czerwca 2024 roku.

 

hej@tubapay.pl

jesteśmy nadzorowani przez

KNF

© 2024