Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) DLA KLIENTÓW USŁUG BACCA PAY SP. Z O.O. (ZWANEJ DALEJ TUBAPAY)

Klauzula stworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej „RODO”).

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów

TubaPay przetwarza dane osobowe przekazywane w związku z zapytaniem o finansowanie złożonym przez Klienta lub zawarciem umowy. Przekazanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy z TubaPay oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Jeżeli żądane dane osobowe nie zostaną przekazane, TubaPay nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi, rozpatrzyć zapytania, jak również zawrzeć umowy.

Administrator danych

Bacca Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755695, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, posiadająca: NIP: 9512472209 oraz REGON: 38168890000000, tel. 22 404 04 04; e-mail: hej@tubapay.pl. Bacca Pay Sp. z o.o. zwana jest dalej „administratorem” lub “TubaPay”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

TubaPay przetwarza dane osobowe Klienta w celach opisanych poniżej:

Przygotowanie i obsługa umów o finansowanie
Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez TubaPay jest świadczenie usług związanych ze złożonym wnioskiem o finansowanie i realizacją zawartej umowy w trakcie trwania relacji umownej. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Wypełnianie zobowiązań prawnych
Przetwarzanie danych osobowych następuje również po to, aby TubaPay mogła wypełniać zobowiązania prawne. Tego rodzaju przetwarzanie może mieć miejsce w szczególności w celu

  • spełnienia wymogów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • sprawdzania danych osobowych w oparciu o listy sankcji ze względu na przepisy prawne lub decyzję organu w celu zapewnienia odpowiednich warunków świadczenia usług
  • raportowania do organów podatkowych, organów sprawujących nadzór nad działalnością TubaPay, prokuratury, oraz innych organów administracji publicznej
  • korespondencji z urzędami, które reprezentują klientów instytucji finansowych (np. Rzecznik Finansowy, UOKiK lub KNF). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Windykacja
Przetwarzaniem w prawnie uzasadnionym interesie są także wszelkie czynności zmierzające do odzyskania
należności TubaPay, w szczególności kontakty telefoniczne lub listowne, kierowanie spraw do podmiotów
zewnętrznych takich jak firmy windykacyjne lub kancelarie prawne, kierowanie sporów do sądów cywilnych lub
arbitrażowych.

Marketing
W oparciu o udzieloną zgodę TubaPay będzie przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych obejmujących
przekazywanie o promocjach i własnych produktów TubaPay. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1
lit a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów).

Kategorie przetwarzanych danych

TubaPay przetwarza takie dane osobowe, które będą niezbędne do: a) realizacji wymogów wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – w tym zakresie TubaPay przetwarza imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL, adres e-mail oraz dane dokumentu tożsamości Klienta.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki wymagają tego obowiązujące przepisy (związane np. przepisami księgowymi lub rachunkowymi czy z przedawnieniem potencjalnych roszczeń Klienta względem TubaPay) lub jeśli zostaną ocenione jako niezbędne w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Dane są usuwane z poszczególnych zbiorów sukcesywnie w zależności od przepisów szczegółowych regulujących ich przechowywanie. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także dotyczącymi księgowości i rachunkowości (odpowiednio 5 lat i 10 lat)

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne firmy jak partnerzy i dostawcy, z którymi TubaPay współpracuje w celu świadczenia swoich usług, na przykład firmy zajmujące się marketingiem, windykacją, obsługą korespondencji dotyczącej pożyczki, obsługą transakcji dokonywanych kartą płatniczą, archiwizacją dokumentów. Takie podmioty zewnętrzne są również związane obowiązkiem zachowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

TubaPay przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany w celu dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Jednocześnie TubaPay zapewnia, iż w przypadku żądania, Klient otrzyma stosowne wyjaśnienia co do podstaw podjętej decyzji. Klient posiada prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony TubaPay w celu podjęcia ponownej decyzji oraz prawo do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Prawa Klienta

Klient ma prawo:

  • uzyskać od TubaPay potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce, to Klient jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą; art. 15 RODO);
  • żądać niezwłocznego sprostowania niedokładnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (Prawo do sprostowania danych; art. 16 RODO);
  • żądać od TubaPay niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych (Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”; art. 17 RODO);
  • żądać od TubaPay ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (Prawo do ograniczenia przetwarzania; art. 18 RODO);
  • złożyć skargę na przetwarzanie danych. Skargę składa się do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest realizowane, ale tylko w zakresie wynikającym z artykułu 6 ust. 1 lit. e) (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz litera artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora – tj. TubaPay). W przypadku wyrażenia zgody na konkretny cel przetwarzania (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgłoszenie sprzeciwu może spowodować, że TubaPay nie będzie w stanie realizować zadań, a tym samym świadczyć swoich usług.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z TubaPay drogą e-mailową pod adresem iod@tubapay.pl. W ramach kontaktu należy wyraźnie określić swoje żądanie. Na podstawie żądania TubaPay dokona stosownych modyfikacji, o ile będą one uzasadnione.

Kontakt

W sprawach ochrony danych osobowych prosimy możliwy jest kontakt e-mailowy pod adresem iod@tubapay.pl