Regulamin usługi „Pełnomocnictwo do BIG i BIK przez SMS”

Regulamin usługi „Pełnomocnictwo do BIG i BIK przez SMS”

 

§1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania drogą elektroniczną, za pośrednictwem telefonu komórkowego (wiadomości SMS), pełnomocnictw od osoby zainteresowane produktami finansowymi z oferty handlowej Bacca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do uzyskania dotyczących jej informacji z BIG i BIK

 

§2. Definicje

 1. Bacca – Bacca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, o kapitale zakładowym w wysokości 4.072.000,00 zł, posiadająca NIP: 951-233-47-14 oraz REGON: 142860439;
 2. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Z. Modzelewskiego 77; 02 – 679 Warszawa);
 3. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa);
 4. ZBP – Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa);
 5. Klient – osoba fizyczna, który jest zainteresowana nabyciem produktu finansowego z oferty handlowej Bacca;
 6. Pełnomocnictwo – pełnomocnictwo do uzyskania informacji dotyczących Klienta z BIG i BIK udzielane Bacca jako pełnomocnikowi przez Klienta jako mocodawcę. Szczegółowy zakres pełnomocnictwa określa §3 ust. 3 niniejszego regulaminu.

 

§3. Zasady udzielania Pełnomocnictwa

 1. Niezwłocznie po kontakcie Klienta z agentem Bacca i wciśnięciu przez agenta przycisku „Wyślj SMS” w systemie informatycznym Bacca, oznaczającego wysłanie prośby o zgodę do Klienta, na podany przez Klienta numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS z zapytaniem o zgodę na udzielenie Pełnomocnictwa oraz z linkiem do niniejszego regulaminu o treści: „Odpisz tak jesli udzielasz pelnomocnictwa Bacca do odczytania informacji z BIG, BIK i ZBP dla nr PESEL xxxx zgodnie z regulaminem xx”, gdzie „xxxx” oznacza 4 cyfry z numeru PESEL Klienta, a „xx”, adres strony www, na której osadzony jest niniejszy regulamin.
 2. Udzielenie Pełnomocnictwa następuje w odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości SMS z odpowiedzią „tak” na numer, z którego Klient otrzymał wiadomość SMS z zapytaniem o zgodę.
 3. Zakres Pełnomocnictwa obejmuje: prawo składania w imieniu Klienta bezterminowego upoważnienia do uzyskania przez Bacca w imieniu Klienta w BIG informacji gospodarczych dotyczących Klienta, jak również do składania w imieniu Klienta, za pośrednictwem BIG, w BIK oraz ZBP bezterminowego upoważnienia do uzyskania przez Bacca, danych gospodarczych dotyczących Klienta w zakresie niezbędnym do oceny jego wiarygodności płatniczej i ryzyka finansowego oraz prawo udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym Pełnomocnictwem.
 4. Pełnomocnictwo jest dobrowolne, natomiast możliwość dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta jest niezbędna do nabycia przez niego produktów Bacca.
 5. Pełnomocnictwo jest udzielane na czas nieokreślony i może być odwołane w każdym czasie w dowolnej formie, w szczególności w sposób określony w §4 poniżej.

 

§4. Zasady odwoływania Pełnomocnictwa

 1. Odwołanie Pełnomocnictwa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@tubapay.pl o tytule „Odwołanie Pełnomocnictwa”.
 2. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, powinna zawierać oświadczenie Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa do uzyskania przez Bacca danych gospodarczych z BIG, BIK i ZBP niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta oraz co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, z którego została wysłana zgoda na udzielenie Pełnomocnictwa oraz numer PESEL Klienta.
 3. Pełnomocnictwo wygasa z dniem odwołania.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Koszt wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym regulaminie, jest zgodny ze stawkami operatora telekomunikacyjnego, z którym Klient zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.