Regulamin usługi „Pełnomocnictwo do BIG i BIK przez SMS”

§1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania drogą elektroniczną, za pośrednictwem telefonu komórkowego (wiadomości SMS), pełnomocnictw od osoby zainteresowanej produktami finansowymi z oferty handlowej Bacca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do uzyskania dotyczących jej informacji z BIG i BIK i ZBP

§2. Definicje

 1. Bacca – Bacca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386087, o kapitale zakładowym w wysokości 7 984 400,00 zł, posiadająca NIP: 951-233-47-14 oraz REGON: 142860439;
 2. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Z. Modzelewskiego 77; 02 – 679 Warszawa);
 3. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa);
 4. ZBP – Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa);
 5. Klient – osoba fizyczna, który jest zainteresowana nabyciem produktu finansowego z oferty handlowej Bacca;
 6. Pełnomocnictwo – upoważnienie do uzyskania informacji dotyczących Klienta z BIG, BIK i ZBP udzielane Bacca. Szczegółowy zakres Pełnomocnictwa określa §3 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 7. Partner – przedsiębiorca współpracujący z Bacca na podstawie umowy o współpracy handlowej.

§3. Zasady udzielania Pełnomocnictwa

 1. Niezwłocznie po kontakcie Klienta z Partnerem Bacca i uzupełnieniu danych Klienta przez Partnera w systemie informatycznym Bacca, na podany przez Klienta numer telefonu zostanie wysłana automatyczna wiadomość SMS z zapytaniem o zgodę na udzielenie Pełnomocnictwa oraz z linkiem do niniejszego regulaminu o treści: „Hej tu TubaPay! Właśnie Cię weryfikujemy w bazach BIG, BIK i ZBP dla nr PESEL yxxxxxxxzzz. Odpisz TAK aby udzielić pełnomocnictwa i dokończyć proces zgodnie z regulaminem www”, gdzie „y” oznacza pierwszą, a „zzz” trzy ostatnie cyfry numeru PESEL Klienta, natomiast „www” to adres strony www, na której jest osadzony niniejszy regulamin.
 2. Udzielenie Pełnomocnictwa następuje w odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości SMS z odpowiedzią „tak” na numer, z którego Klient otrzymał wiadomość SMS z zapytaniem o udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Zakres Pełnomocnictwa obejmuje:
  • a) upoważnienie do uzyskania przez Bacca w imieniu Klienta w BIG informacji gospodarczych dotyczących Klienta,
  • b) składanie w imieniu Klienta, za pośrednictwem BIG, w BIK oraz ZBP, – bezterminowego upoważnienia do uzyskania przez Bacca, danych gospodarczych dotyczących Klienta w zakresie niezbędnym do oceny jego wiarygodności płatniczej i ryzyka finansowego oraz prawo udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym tym pełnomocnictwem.
 4. Pełnomocnictwo jest dobrowolne, natomiast możliwość dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta jest niezbędna do nabycia przez niego produktów Bacca.
 5. Upoważnienie do uzyskania przez Bacca w imieniu Klienta (konsumenta) w BIG informacji gospodarczych dotyczących Klienta ważne jest 60 dni od dnia jego udzielenia.
 6. Pełnomocnictwo jest udzielane na czas nieokreślony i może być odwołane w każdym czasie w dowolnej formie, w szczególności w sposób określony w §4 poniżej.

§4. Zasady odwoływania Pełnomocnictwa

 1. Odwołanie Pełnomocnictwa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@tubapay.pl o tytule „Odwołanie Pełnomocnictwa”.
 2. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, powinna zawierać oświadczenie Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa do uzyskania przez Bacca danych gospodarczych z BIG, BIK i ZBP niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta oraz co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, z którego została wysłana zgoda na udzielenie Pełnomocnictwa oraz numer PESEL Klienta.
 3. Pełnomocnictwo wygasa z dniem odwołania.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Bacca. Dane kontaktowe administratora są wskazane 2 Regulaminu. Dane przetwarzane są w związku z chęcią z skorzystania z usług finansowych Bacca.
 2. Bacca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach, na które Użytkownik wyraził zgodę i/lub związanych z wykonaniem usługi.
 3. Odbiorcami danych osób korzystających z usługi mogą być BIG, BIK ZBP oraz podmioty działające na zlecenie Bacca tacy jak dostawcy IT. Bacca zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed ich przypadkową utratą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Korzystający z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich prostowania , ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są niewłaściwie wykorzystywane lub chronione ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane osobowe w związku z realizacją usługi będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przez okres w jakim będzie można zgłosić reklamację związane z korzystaniem z usługi oraz inne roszczenia z tym związane.
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i chęci kontaktu z wyznaczonym przez Bacca Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kontakt: kontakt@tubapay.pl.
 7. Koszt wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym regulaminie, jest zgodny ze stawkami operatora telekomunikacyjnego, z którym Klient zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.